ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

Արցախի ժողովրդագրական իրավիճակը

 

ԼՂՀ հիմնական ժողովրդագրական ցուցանիշները

 

Բնակչության սեռատարիքային կառուցվածքը

 

Նպաստառուների, կենսաթոշակառուների և հաշմանդամների թվաքանակը ԼՂՀ-ում

 

Կյանքի միջին տևողությունը ԼՂՀ-ում, ԼՂՀ բնակչության բաշխումն ըստ տարիքային խմբերի և սեռի

 

ԼՂՀ բնակչության թվաքանակն ըստ շրջանների

 

Ծնվածներ, մահացածներ և բնակչության բնական աճ

 

Ամուսնությունները և ամուսնալուծությունները ըստ շրջանների

 

Բնակչության միգրացիոն տեղաշարժը