ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

 

 

 Միջոցառումների կարճ տեսություն բարեգործների համար...

 

 

Ց Ա Ն Կ
սոցիալական ոլորտի բարեգործական ծրագրերի

NN Ծրագրի անվանումը Ծրագրի արժեքը Ծանոթություն
ՀՀ մլն դրամ հազ. ԱՄՆ դոլար
1 Սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների համար Շուշի քաղաքում գիշերօթիկ հաստատության շենքի վերակառուցում 650.0 2097.0 220 տեղ
2 Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին բնակելի տներով (բնակարանով) և գույքով ապահովման ծրագիր, որից` 135.0 435.5  
2.1 բնակելի տներով (բնակարանով) ապահովման ծրագիր 105.0 338.7 1 բնակարանը` 40 քառ.մ
1 քառ.մ` 175.0 հազ.դրամ
2.2 գույքով ապահովման ծրագիր 30.0 96.8 15 երեխայի համար
1 երեխայի հաշվով` 2.0 մլն դրամ
3 5 մինչև 18 տարեկան երեխաներ ունեցող ընտանիքների համար բնակելի տների կառուցման, վերանորոգման և ընդլայնման ծրագիր, այդ թվում` 1640.0 5290.3 135 բնակելի տուն
3.1 բն. տների կառուցման ծրագիր 810.0 2613.0 45 բնակելի տուն,
1 տունը` 100 քառ.մ
3.2 բն. տների վերանորոգման ծրագիր 720.0 2323.0 80 բնակելի տուն
3.3 բն. տների ընդլայնման ծրագիր 110.0 355.0 10 բնակելի տուն
4 7 և ավելի մինչև 18 տարեկան երեխաներ ունեցող ընտանիքներին գույքով ապահովման ծրագիր 116.0 374.2 58 ընտանիք, 1 ընտանիքի հաշվով` 2.0 մլն դրամ
5 7 և ավելի մինչև 18 տարեկան երեխաներ ունեցող ընտանիքներին մեղվափեթակով և ընտանի կենդանիներով ապահովման ծրագիր 58.0 187.1 58 ընտանիք, 1 ընտանիքի հաշվով` 1.0 մլն դրամ
6 Շուշի քաղաքում բնակչության առանձին խմբերի համար սանատոր-առողջարանային կենտրոնի կառուցում 930.0 3000.0 100 տեղ
7 Հաշմանդամների համար մարզական սարքերի (տրենաժորների) ձեռք բերում 31.2 100.7 59 սարքավորումների ձեռք բերում
8 Թվային լսողական սարքերի ձեռք բերում 31.2 100.7 120 լսողական սարք “Բեռնաֆոն” ֆիրմայի, 1 լսողական սարքը` 260.0 հազ. դրամ
9 Ձեռքի կառավարման ավտոմեքենաների ձեռք բերում 263.5 850.0 100 ավտոմեքենա СеАЗ–11116-01 կամ ЗАЗ SENS (կամ համարժեքը) մակնիշի
10 Հաշմանդամների համար մոտոսայլակների և այլ հարմարանքների ձեռք բերում 30.1 97.3  
11 Զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների բնակարանների ջեռուցում և տաք ջրով ապահովում 1259.0 4060.0 1160 ընտանիքների տներ (բնակարաններ), մեկ բն. տան (բնակարանի) հաշվով` $3500

Հաշվարկները կատարվել են 310.00 AMD/USD փոխարժեքով: