ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. ԼՂՀ օրենքներ

 

1.1. Աշխատանքի պետական տեսչության մասին

1.2. Աշխատանքային օրենսգիրք

1.3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին

1.4. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրք

1.5. Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին

1.6. Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին

1.7. Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին

1.8. Անհատ ձեռնարկատիրոջ մասին

1.9. Բաժնետիրական ընկերությունների մասին

1.10. Առևտրի և ծառայությունների մասին

1.11. Անվճարունակության (սնանկության) մասին

1.12. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին

1.13. Արհեստակցական միությունների մասին

 


2. ԼՂՀ կառավարության որոշումներ


2.1.ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարության ԼՂՀ աշխատանքի պետական տեսչության կանոնադրություն

2.2. ԼՂՀ կառավարության 2004 թվականի սեպտեմբերի 28-ի “Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայությանը տեղեկությունների հաղորդելու (տրամադրելու) մասին” N 336 որոշում

2.3.ԼՂՀ կառավարության 2005 թվականի նոյեմբերի 29-ի “Առանձին կատեգորիայի աշխատողների` օրական 24 ժամ աշխատաժամանակի տևողությամբ պայմանավորված աշխատանքների ցանկը սահմանելու մասին” N 495 որոշում

2.4.ԼՂՀ կառավարության 2005 թվականի նոյեմբերի 29-ի “Ամենամյա լրացուցիչ արձակուրդի իրավունք ունեցող առանձին կատեգորիայի աշխատողների ցանկը, այդ արձակուրդի նվազագույն տևողությունը և տրամադրման կարգը սահմանելու մասին” N 496 որոշում

2.5.ԼՂՀ կառավարության 2005 թվականի նոյեմբերի 29-ի “Ամենամյա երկարացված արձակուրդի իրավունք ունեցող առանձին կատեգորիայի աշխատողների ցանկը սահմանելու մասին” N 497 որոշում

2.6.ԼՂՀ կառավարության 2005 թվականի նոյեմբերի 29-ի “Սեզոնային աշխատանքների ցանկը հաստատելու մասին” N 498 որոշում.

2.7.ԼՂՀ կառավարության 2006 թվականի հունվարի 24-ի “Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի պետական տեսչությանը տեղեկատվություն տրամադրելու մասին” N 37 որոշում

2.8.ԼՂՀ կառավարության 2006 թվականի մարտի 28-ի “Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում և դրանց ենթակա կազմակերպություններում աշխատաժամանակի սկիզբը և ավարտը սահմանելու մասին” N 195 որոշում

2.9.ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի մարտի 18-ի “Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի հուլիսի 30-ի թիվ 266 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին” N 226 որոշում

2.10.ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի մայիսի 20-ի “Աշխատանքային գրքույկի ձևը, աշխատանքային գրքույկ վարելու և կրկնoրինակ տրամադրելու կարգը սահմանելու մասին” N 371 որոշում

2.11.ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի մայիսի 20-ի “Աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագրի վարման կարգը և ձևը սահմանելու մասին” N 372 որոշում

2.12.ԼՂՀ կառավարության 2010 թվականի փետրվարի 23-ի "Ուսումնական հաստատությունների աշխատողների աշխատանքի և հանգստի ռեժիմի առանձնահատկությունները սահմանելու մասին" N 80-Ն որոշում

2.13.ԼՂՀ կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 26-ի “Հոգաբարձության (խնամակալության), մանկական դաստիարակչական բնագավառների աշխատողների  աշխատանքի և հանգստի ռեժիմի առանձնահատկությունները  սահմանելու մասին” N 672-Ն որոշում

2.14. ԼՂՀ կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 29-ի “Էներգամատակարարման, գազամատակարարման, ջերմամատակարարման, կապի և աշխատաանքի այլ առանձնահատուկ  բնույթ ունեցող բնագավառների աշխատողների  աշխատանքի  և հանգստի  ռեժիմի առանձնահատկությունները  սահմանելու  մասին” N 789-Ն որոշում

2.15. ԼՂՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի պետական տեսչության ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների մեթոդաբանությունն ու ռիսկայնությունը որոշող չափանիշների ընդհանուր նկարագիրը, ստուգումների ստուգաթերթը և ըստ անհրաժեշտության ստուգումների հարցաշարը հաստատելու մասին» N 890-Ն որոշում (ստուգաթերթ և հարցաշար)

 

3. Գերատեսչական նորմատիվ ակտեր


3.1.ԼՂՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների զարգացման նախարարի 2005 թվականի նոյեմբերի 3-ի “Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում առևտրի, հանրային սննդի և կենցաղային ծառայությունների ոլորտում անվանաքարտ կրելու կարգը հաստատելու մասին” N 119 հրաման