ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. ԼՂՀ օրենքներ


1.1.Աշխատանքային օրենսգիրք

1.2.Զբաղվածության մասին

1.3.Կենսաապահովման նվազագույն զամբյուղի և կենսաապահովման նվազագույն բյուջեի մասին

1.4. Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին

1.5.Քաղաքացիական ծառայության մասին

1.6.Արհեստակցական միությունների մասին

1.7.Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին


2. ԼՂՀ կառավարության որոշումներ

 

2.1.ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 15-ի «Գործարարության աջակցման խորհրդի կանոնադրությունը հաuտատելու մասին» N 272 որոշում

2.2.ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի սեպտեմբերի 13-ի «Առողջապահական բնագավառի աշխատողների աշխատանքի և հանգստի ռեժիմի առանձնահատկությունները սահմանելու մասին» N 621որոշում

2.3.ԼՂՀ կառավարության 2009 թվականի նոյեմբերի 10-ի «Զբաղվածության կարգավորման 2010 թվականի պետական ծրագրին և միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին» N 720 որոշում

2.4.ԼՂՀ կառավարության 2010 թվականի օգոստոսի 24-ի «Կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասի համար` սահմանված կարգով պատասխանատու ճանաչված իրավաբանական անձի լուծարման կամ սնանկ ճանաչման դեպքում համապատասխան վճարների կապիտալացման և դրանք տուժողին վճարելու կարգը հաստատելու մասին» N 521-Ն որոշում

2.5.ԼՂՀ կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 23-ի «Զբաղվածության կարգավորման 2011 թվականի պետական ծրագրին և ծրագրով նախատեսված միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին» N 749 որոշում

2.6.ԼՂՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 21-ի «Գործատուի մոտ աշխատողին աշխատանքային պարտականությունների  կատարման հետ կապված  խեղման, մասնագիտական հիվանդության կամ առողջության այլ վնասման  հետևանքով պատճառված վնասը հատուցելու կարգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  կառավարության  2007  թվականի  հունվարի  30-ի  N 38 որոշումն  ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 409-Ն որոշում

2.7.ԼՂՀ կառավարության 2011 թվականի նոյեմբերի 28-ի «Զբաղվածության կարգավորման 2012 թվականի պետական ծրագրին և ծրագրով նախատեսված միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին» N 903 որոշում

2.8.ԼՂՀ կառավարության 2012 թվականի նոյեմբերի 20-ի «Զբաղվածության կարգավորման 2013 թվականի պետական ծրագրին և ծրագրով նախատեսված միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին» N 20/6 որոշում

2.9. ԼՂՀ կառավարության 2013 թվականի նոյեմբերի 27-ի «Զբաղվածության կարգավորման 2014 թվականի պետական ծրագրին և միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին» N 28/10 որոշում

2.10. ԼՂՀ կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 25-ի «Աշխատանք փնտրող անձի հաշվառման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը, դրանց ներկայացման կարգն ու ժամկետները, աշխատանք փնտրող անձի հաշվառման և հաշվառումից հանելու կարգը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապտության կառավարության  2006 թվականի հունիսի  27-Ի N 334 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 259-Ն որոշում

2.11. ԼՂՀ կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 25-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի և զբաղվածության գործակալություն գործազուրկի չներկայանալու հարգելի պատճառների ցանկը սահմանելու մասին» N 260-Ն որոշում

2.12. ԼՂՀ կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 25-ի «Գործազուրկների և աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող աշխատանք փնտրող անձանց մասնագիտական ուսուցման կազմակերպման կարգը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հոկտեմբերի  31-Ի N 538 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 261-Ն որոշում

2.13.  ԼՂՀ կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 25-ի «Հարմար աշխատանքի պայմանները բնութագրող չափանիշները սահմանափակելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հոկտեմբերի 31-Ի N 539 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 262-Ն որոշում

2.14. ԼՂՀ կառավարության 2014 թվականի մայիսի 27-ի «Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի աշխատանքի և զբաղվածության բաժինը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի և զբաղվածության գործակալության վերակազմակերպելու և գործակալության կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 328-Ն որոշում

2.15.  ԼՂՀ կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 5-ի «Աշխատանքի տոնավաճառի կարգը սահմանելու մասին» N504-Ն որոշում

2.16. ԼՂՀ կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 14-ի ««Զբաղվածության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովող իրավական ակտեր սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 663-Ն որոշում (հավելված 1, հավելված 2,  հավելված 4, հավելված 5, հավելված 6, հավելված 7, հավելված 8,  հավելված 10, հավելված 11,  հավելված 15)

2.17. ԼՂՀ կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 28-ի «Զբաղվածության կարգավորման 2015 թվականի պետական ծրագրին և ծրագրով նախատեսվախ միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին» N 23/20 որոշում

2.18. ԼՂՀ կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 18-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զբաղվածության կարգավորման 2016 թվականի պետական ծրագրին և նախատեսված միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին» N 19/6 որոշում

2.19. ԼՂՀ կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 26-ի «Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման միջոցով գործազուրկների ժամանակավոր զբաղվածության ապահովման կարգը հաստատելու մասին» N 285-Ն որոշում

 

3. Գերատեսչական նորմատիվ ակտեր


3.1. ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2014 թվականի հուլիսի 16-ի «Աշխատանք փնտրող անձի անհատական ծրագրի, մասնագիտական ուսուցման կազմակերպման մասին հայտի, մասնագիտական ուսուցման ուղեգրի ձևերը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության սոցիալական ապահովության նախարարի 2008 թվականի հունիսի 11-ի N 34 հ/գ-ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 3-Ն հրաման(հավելված 1, հավելված 2, հավելված 3)

3.2. ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2014 թվականի օգոստոսի 29-ի «Աշխատանքի տոնավաճառի կազմակերպման ֆինանսավորման հայտ-պահանջագրի ձևը հաստատելու մասին» N 4-Ն հրաման

3.3. ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2015 թվականի փետրվարի 5-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N 663-Ն որոշման կիրարկումն ապահովելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2012 թվականի փետրվարի 20-ի N 2-Ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1-Ն հրաման (հավելված 1-2, հավելված 4, հավելված 5-6, հավելված 7-11, հավելվեծ 12, հավելված 13, հավելված 14, հավելված 15, հավելված 18-19, հավելված 20) 

3.4.ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2017 թվականի մայիսի 15-ի «Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների իրականացման պայմանագրի ձևը հաստատելու մասին N 3-Ն հրաման