ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐ

ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. ԼՂՀ օրենքներ


1.1. Սոցիալական աջակցության մասին

1.2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին

1.3. Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին

1.4. Բռնադատվածների մասին

1.5.Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների մասին

1.6. Քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումները և բողոքները քննարկելու կարգի մասին

1.7. Զանգվածային լրատվության մասին

 

2. ԼՂՀ կառավարության որոշումներ«


2.1. ԼՂՀ կառավարության 2001 թվականի օգոստոսի 22-ի «Զինծառայողների պարտադիր պետական ապահովագրական գումարների չափերի և վճարման կարգի մասին» N 222 որոշում

2.2. ԼՂՀ կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 26-ի «Ստեփանակերտի տուն-ինտերնատ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն ստեղծելու մասին» N 248 որոշում

2.3. ԼՂՀ կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 26-ի «Ստեփանակերտի պրոթեզաօրթոպեդիկ կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն ստեղծելու մասին» N 249 որոշում

2.4. ԼՂՀ կառավարության 2006 թվականի մարտի 6-ի «Հաշմանդամների վերականգնման բազային ծրագիրն ու դրա իրականացման կարգը հաստատելու մասին» N 98 որոշում

2.5.ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 15-ի «Պրոթեզաoրթոպեդիկ պարագաների, վերականգնման տեխնիկական և այլ oժանդակ միջոցների տրամադրման կարգը, պրոթեզաoրթոպեդիկ պարագաների, վերականգնման տեխնիկական և այլ oժանդակ միջոցների oգտագործման ժամկետները հաuտատելու մասին» N 287 որոշում

2.6. ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի մայիսի 20-ի «Հաշմանդամներին ձեռքի կառավարման ավտոմեքենաներ տրամադրելու մասին» N 394 որոշում

2.7. ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի հուլիսի 15-ի «Ծեր և հաշմանդամ քաղաքացիներին խնամքի տրամադրման կարգն ու ծեր և հաշմանդամ քաղաքացիներին խնամքի տրամադրումը մերժելու հիմք հանդիսացող հիվանդությունների ցանկը հաստատելու մասին» N 500-Ն որոշում

2.8. ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի սեպտեմբերի 16-ի «Ծերերի և հաշմանդամների խնամքի և սոցիալական սպասարկման նվազագույն չափորոշիչները հաստատելու մասին» N618 որոշում

2.9. ԼՂՀ կառավարության 2009 թվականի հունվարի 28-ի  «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սոցիալական ապահովության նախարարության «Ստեփանակերտի տուն-ինտերնատ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ծառայությունների գնման գծով պետական պատվերի մասին» N3-1-Ա որոշում

2.10. ԼՂՀ կառավարության 2009 թվականի մարտի 6-ի «Միանվագ դրամական օգնության մասին» N133-Ն որոշում

2.11. ԼՂՀ կառավարության 2009 թվականի մայիսի 21-ի «Տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց «Արև» համակարգի ուսուցման և համակարգչային տեխնիկայի տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» N318-Ն որոշում

2.12. ԼՂՀ կառավարության 2009 թվականի հունիսի 23-ի «Հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության 2009-2015 թվականների ռազմավարության մասին» N25/10 արձանագրային որոշում

2.13. ԼՂՀ կառավարության 2009 թվականի նոյեմբերի 10-ի «Հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության 2010 թվականի տարեկան ծրագրին և միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին» N719 որոշում

2.14. ԼՂՀ կառավարության 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի «Ամենամսյա դրամական օժանդակություն սահանելու մասին» N828-Ն որոշում

2.15.ԼՂՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 31-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2009  թվականի մարտի 6-ի թիվ 133 որոշման մեջ լրացումներ  կատարելու  մասին» N145-Ն որոշում (տես 2.12 կետը- ԼՂՀ  կառավարության 2009թ. մարտի 6-ի «Միանվագ դրամական օգնության մասին» N133 որոշումը)

2.16. ԼՂՀ կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 23-ի «Հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության 2011 թվականի տարեկան ծրագրին և  ծրագրով նախատեսված միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին» N748 որոշում

2.17.ԼՂՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի  22-ի «Ժամանակավոր օթևանի տրամադրման կարգը և պայմանները հաստատելու  մասին» N139-Ն որոշում 

2.18.ԼՂՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի  22-ի «Բնաիրային օգնության  տրամադրման կարգը  սահմանելու   մասին» N140-Ն որոշում 

2.19.ԼՂՀ կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 12-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2009  թվականի մարտի 6-ի N 133-Ն որոշման մեջ լրացումներ  կատարելու  մասին» N190-Ն որոշում

2.20. ԼՂՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսիի 31-ի «Զոհված (մահացած) զինծառայողների հուղարկավորության, գերեզմանների բարեկարգման, տապանաքարերի պատրաստման և տեղադրման ծախսերի հատուցմ,ան կարգը սահմանելու և  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N256 որոշումն ուժը կորցրած  ճանաչելու մասին» N333-Ն որոշում

2.21. ԼՂՀ կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 26-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին առողջարանային բուժման և հանգստյան տների ուղեգրերի ձեռքբերման և դրանք քաղաքացիներին հատկացնելու կարգերը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի մարտի 18-ի N 228 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 509 որոշում

2.22.ԼՂՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 26-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2009  թվականի մարտի 6-ի N 133-Ն որոշման մեջ լրացումներ  կատարելու  մասին» N160-Ն որոշում

2.23. ԼՂՀ կառավարության 2012 թվականի փետրվարի 08-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սոցիալական ապահովության նախարարության "Ստեփանակերտի տուն-ինտերնատ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ծառայությունների գնման գծով պետական պատվերի մասին» N 45-Ա որոշում

 

2.24. ԼՂՀ վարչապետի 2013 թվականի փետրվարի 28-ի «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող հանձնաժողով ստեղծելու, հանձնաժողովի աշխատակարգն ու անհատական կազմը հաստատելու մասին» N 76-Ն որոշում

2.25. ԼՂՀ կառավարության 2007 թվականի փետրվարի 27-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողական նպաստ և պետական կրթաթոշակ տալու կարգը հաստատելու մասին» N81 որոշում

2.26. ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի փետրվարի 14-ի «ԼՂՀ պետական և ոչ պետական բարձրագույն  և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների վճարովի համակարգում սովորող սոցիալալական որոշ խմբերի ուսանողների ուսման վարձավճարի փոխհատուցման մասին» N 66 որոշում

2.27. ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի փետրվարի 14-ի «Սոցիալապես անապահով քաղաքացիներին նյութական օգնություն տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին» N 61 որոշում

2.28. ԼՂՀ կառավարության 2014 թվականի մայիսի 27-ի ««Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության տնային պայմաններում միայնակ տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կենտրոն» ոչ կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու և հիմնարկի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 329-Ն որոշում

2.29. ԼՂՀ կառավարության 2016 թվականի նոյեմբերի 18-ի «Հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության 2017 թվականի տարեկան ծրագրին և ծրագրով նախատեսված միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին» N14/7 որոշում

2.30. ԼՂՀ կառավարության 2003 թվականի ապրիլի 15-ի «ԼՂՀ տարածքում վերաբնակվող ընտանիքներին տրամադրվող արտոնությունների մասին» N 121 որոշում


3. Գերատեսչական նորմատիվ ակտեր


3.1.  ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարի 2008 թվականի ապրիլի 2-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ձեռք բերված առողջարանային բուժման ուղեգրերի բաշխման մասին» N14 հ/գ-ն հրաման

3.2. ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարի 2008 թվականի ապրիլի 30-ի «Ստեփանակերտի տուն-ինտերնատ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գործունեության մասին» N21 հ/գ-ն հրաման

3.3. ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարի 2012 թվականի  հունվարի 20-ի «Սոցիալապես անապահով քաղաքացիներին նյութական (այդ թվում` դրամական) օգնություն տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին» N 3 հ/գ-ն-ա հրաման 

3.4.  ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2014 թվականի ապրիլի 29-ի «ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի  2012  թվականի նոյեմբերի  1-ի  N58հ/գ-ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» N 29 ն (ա) հրաման