ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐ (ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ)

ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. ԼՂՀ օրենքներ

 

1.1.Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին

 

2. ԼՂՀ կառավարության որոշումներ

 

2.1.ԼՂՀ կառավարության 2003 թվականի հոկտեմբերի 28-ի “Բժշկասոցիալական փորձաքննության ժամանակ օգտագործվող դասակարգիչները և հաշմանդամության խմբերի սահմանման չափանիշները հաստատելու մասին” N 283 որոշում

2.2.ԼՂՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 21-ի “Տուժած անձանց արտադրական խեղման, մասնագիտական հիվանդության, ռազմաճակատում գտնվելու, զինվորական ծառայության և այլ հանգամանքների հետ մահվան պատճառական կապը որոշելու կարգը հաստատելու մասին” N 507 որոշում

2.3.ԼՂՀ կառավարության 2006 թվականի սեպտեմբերի 29-ի “Բժշկասոցիալական փորձաքննության իրականացման կարգը հաստատելու մասին” N 488 որոշում

2.4.ԼՂՀ կառավարության 2007 թվականի փետրվարի 27-ի “Աշխատանքային պարտականությունների կատարման հետ կապված խեղման, մասնագիտական հիվանդության կամ առողջությանը հասցված այլ վնասի դեպքում մասնագիտական աշխատունակության կորստի աստիճանի սահմանման չափանիշները հաստատելու մասին” N 79 որոշում

2.5.ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 15-ի “Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սոցիալական ապահովության նախարարության բժշկասոցիալական փորձաքննության կենտրոն ստեղծելու, կենտրոնի կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու մասին” N 282 որոշում

 

3. Գերատեսչական նորմատիվ ակտեր

 

3.1. ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարի 2002թ. ապրիլի 12-ի “Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին” ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կասարելու մասին” 2001թ. հոկտեմբերի 31-ի ԼՂՀ օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին” թիվ 6 հ/գ հրաման

3.2. ԼՂՀ սոցիալական ապահովության և ԼՂՀ առողջապահության նախարարների 2006թ. նոյեմբերի 3-ի “Բժշկական հաստատությունների կողմից անձանց բժշկասոցիալական փորձաքննության ուղեգրման կարգը և ուղեգրի ձևերը հաստատելու մասին” համատեղ հրաման

3.3. ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2015թ.հոկտեմբերի 13-ի ՙՙԲժշկասոցիալական փորձաքննության կենտրոնի աշխատանքային գործունեությունը կարգավորող ձևաթղթերը հաստատելու մասին թիվ 77 Ն(ա) հրաման

3.4. ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2015թ. հունիսի 2-ի «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանությանն ու սոցիալական ներառմանն ուղղված լրացուցիչ միջոցառումների մասին» թիվ 32 ն(ա) հրաման

 

4. Հարց ու պատասխան