ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. ԼՂՀ օրենքներ


1.1. Պետական կենսաթոշակների մասին

1.2. Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին

1.3. Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին

1.4. Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրույթան նպաստների մասին

1.5. Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների մասին

1.6. Բռնադատվածների մասին

1.7.Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին

1.8.Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին

 

2. ԼՂՀ կառավարության որոշումներ


2.1. ԼՂՀ կառավարության 2000 թվականի մարտի 21-ի «Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 45 որոշում,

2.2.  ԼՂՀ կառավարության 2005 թվականի հունիսի 28-ի «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների համար ամենամսյա դրամական օգնություն սահմանելու,  ամենամյա դրամական օգնության նշանակման և վճարման կարգը հաստատելու մասին» N 294 որոշում,

2.3. ԼՂՀ կառավարության 2005 թվականի հոկտեմբերի 11-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սոցիալական ապահովության նախարարությանը տեղեկություններ տրամադրելու մասին» N 412 որոշում

2.4.  ԼՂՀ կառավարության 2006 թվականի հունվարի 24-ի «Ամենամսյա դրամական օգնության մասին» N 34 որոշում

2.5. ԼՂՀ կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Չաշխատող անձին մայրության նպաստ, մայրության նպաստ նշանակելու և վճարելու կարգը սահմանելու մասին» N 722 որոշում,

2.6.  ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 15-ի «Ժողովրդական» պատվավոր կոչման արժանացած անձանց ամենամuյա պատվովճարի նշանակման և վճարման կարգն ու չափը uահմանելու մաuին» N 284 որոշում,

2.7.  ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի հունիսի 10-ի «Կառավարական հանձնաժողով ստեղծելու մասին» N 424 որոշում

2.8. ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Հայրենիքին ակնառու ծառայություններ մատուցած անձանց դրամական պարգևատրում նշանակելու համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահին միջնորդություններ ներկայացնող կառավարական հանձնաժողովի աշխատակարգը հաստատելու մասին» N 921 որոշում

2.9. ԼՂՀ կառավարության 2010 թվականի օգոստոսի 24-ի «1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի հանրապետությունից բռնագաղթված անձանց աշխատանքային ստաժը սահմանող հանձնաժողով ստեղծելու և հանձնաժողովի աշխատակարգը  հաստատելու մասին» N 522-Ն որոշում

2.10.  ԼՂՀ կառավարության 2012 թվականի հունվարի 19-ի «Հիմնական կենսաթոշակի և թաղման նպաստի չափերը, ստաժի մեկ տարվա արժեքը, պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության շարքային կազմի զինծառայողների հաշմանդամության և նրանց ընտանիքների անդամների կերակրողին կորցնելու դեպքում կենսաթոշակների չափերը սահմանելու մասին» N 11-Ն որոշում

2.11. ԼՂՀ կառավարության 2012 թվականի հունվարի 19-ի ««Պետական կենսաթոշակների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին» N 9-Ն որոշում

2.12. ԼՂՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 14-ի «Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների մասին” Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 31-ի N 395 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 110-Ն որոշում

2.13. ԼՂՀ կառավարության 2012 թվականի հունվարի 19-ի «Զինծառայողներին և նրանց ընտանիքների անդամներին տրվող ամենամսյա պարգևավճարի չափերը` ըստ պարգևավճար ստանալու իրավունք ունեցող անձանց կատեգորիաների, պարգևավճար նշանակելու և վճարելու կարգը սահմանելու մասին» N 10-Ն որոշում 

2.16. ԼՂՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Ծերության, հաշմանդամության և կերակրողին կորցնելու դեպքում սոցիալական կենսաթոշակների չափերը սահմանելու մասին» N 907-Ն որոշում

2.17.  ԼՂՀ կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 24-ի «Արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունք տվող պաշտոնների թիվ 3 և թիվ 4 ցուցակները հաստատելու մասին» N 83-Ն որոշում

2.18.  ԼՂՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 28-ի ««Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքնի կիրարկումն ապահովելու մասին» N 902-Ն որոշում

2.19.  ԼՂՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 28-ի «Կենսաթոշակ վճարելու կարգը հաստատելու մասին» N 906-Ն որոշում

2.20. ԼՂՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 28-ի «Ուկրաինայում տեղի ունեցած դեպքերի հետևանքով մշտական բնակության նպատակով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն տեղափոխված անձանց կենսաթոշակային ապահովության մասին» N 908-Ն որոշում

2.21. ԼՂՀ կառավարության 2016 թվականի մայիսի 17-ի «Հարկային մարմնի կողմից եկամտային հարկի անձնավորված հաշվառման տեղեկատվական բազայից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը տվյալներ տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին» N 244-Ն որոշում

 

13. ԼՂՀ նախագահի հրամանագրեր


3.1.  ԼՂՀ Նախագահի 2005թվականի հոկտեմբերի 6-ի «Հայրենիքին ակնառու ծառայություններ մատուցած անձանց համար դրամական պարգևատրում սահմանելու մասին» ՆՀ-238 հրամանագիր

 

 

4. Գերատեսչական ակտեր 


4.1. ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարի 2009 թվականի հունվարի 15-ի «Բժշկական հաստատությունները ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների ձևաթղթերով ապահովելու կարգը, ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկները լրացնելու և քաղաքացիներին տրամադրելու հետ կապված` բժշկական հաստատության ներքին ընթացակարգը հաստատելու մասին» թիվ 2 հ/գ-ն(ն) հրաման

4.2. ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2013 թվականի հունիսի 13-ի «1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնագաղթված անձանց  աշխատանքային ստաժը սահմանող հանձնաժողովի  անհատական կազմը հաստատելու մասին» N 37 հ/գ-ն (ա) հրաման

4.3.   ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2013 թվականի հուլիսի 26-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի սոցիալական ապահովության տարածքային բաժիններում կենսաթոշակի գործերի գույքագրման մասին» N 46 հ/գ-ն հրաման

4.4.    ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2013 թվականի հոկտեմբերի 29-ի «Արտոնյանլ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունք տվող առանձնապես ծանր, առանձնապես վնասակար արտադրությունների, աշխատանքների, մասնագիտությունների, պաշտոնների և ցուցանիշների N 1 ցուցակը և արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունք տվող ծանր, վնասակար արտադրությունների, աշխատանքների, մասնագիտությունների, պաշտոնների և ցուցանիշների N 2 ցուցակը կիրառելու կանոնները հաստատելու մասին» N 4-Ն հրաման

5.5. ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2015 թվականի դեկտեմբերի 30-ի «Կենսաթոշակ ստանալու եղանակը կամ բանկը կամ կազմակերպությունը փոխելու դիմումի ձևը հաստատելու մասին» N 3-Ն հրաման