ԸՆՏԱՆԻՔ ԵՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐ

 

         ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Տեղեկություններ ընտանիքի և երեխաների հիմնահարցերի ոլորտի հիմնական ցուցանիշների մասին:

 

 

Տեղեկություններ երեխայի ծննդյան կապակցությամբ տրվող միանվագ նպաստների մասին:

 

 

Տեղեկություններ ԼՂՀ-ում նորաստեղծ ընտանիքներին ամուսնության միանվագ նպաստների վճարման մասին:

 

Տեղեկություններ ԼՂՀ Շահումյանի և Քաշաթաղի շրջանների բնակիչներին օգտագործված էլեկտրաէներգիայի կամ վառելափայտի դիմաց դրամական փոխհատուցում տրամադրելու մասին:

 

 

Տեղեկություններ պետական նպաստների չափերի մասին:

 

 

Տեղեկություններ ԼՂՀ-ում բնակվող 6 և ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքների համար կառուցված բնակելի տների մասին` ըստ շրջանների

 

 

Տեղեկություններ ծնելիության և բազմազավակության խթանման ծրագրով երեխաների անվամբ բացված նպատակային ժամկետային ավանդների մասին:

 

 

Տեղեկություններ ԼՂՀ-ում պետական նպաստ ստացողների թվաքանակի մասին: