ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ


ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

2016թ. ԼՂՀ աշխատաշուկայի վիճակը

2015թ. ԼՂՀ աշխատաշուկայի վիճակը

2014թ. ԼՂՀ աշխատաշուկայի վիճակը

2013թ. ԼՂՀ աշխատաշուկայի վիճակը

2012թ. ԼՂՀ աշխատաշուկայի վիճակը

2011թ. ԼՂՀ աշխատաշուկայի վիճակը

2010թ. ԼՂՀ աշխատաշուկայի վիճակըԼՂՀ  ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻ ՎԻՃԱԿԸ 


 2015Թ. ՄԱՅԻՍԻ 1-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

 Աշխատանք փնտրող անձանց թվաքանակը հանրապետությունում կազմում է 1128 մարդ, որոնցից 1081-ը կանայք են: Նախորդ տարվա համեմատ այդ ցուցանիշը նվազել է 2067 մարդով  (2014թ. մայիսի 1-ի դրությամբ աշխատանք փնտրող անձանց թվաքանակը կազմում էր 3195 մարդ, որից 3038` կանայք): Աշխատանք փնտրողների 96.9 %-ը կամ 1094 մարդ ստացել է գործազուրկի կարգավիճակ:      

 Տարեսկզբից աշխատանքի է տեղավորվել 60 մարդ, որից 50-ը` կանայք: Նախորդ տարվա  համեմատ այդ ցուցանիշը աճել է 11-մարդով: Աշխատանքի տեղավորվածների 83.3%-ը կանայք են:

         Գործազուրկների թվի մեջ մեծ է քաղաքային բնակչության տեսակարար կշիռը` շուրջ 86.9%:

Գործազուրկների տարիքային ցենզը դիտարկվող ժամանակահատվածում հետևյալն է գործազուրկների թվի 6.5 %-ը պատկանում է 16-24 տարիքային խմբին`  21.1%-ը` 25-29 տարիքային խմբին` 18.2 %-ը պատկանում է 30-34 տարիքային խմբին`, 22.2 %-ը` 35-44 տարիքային խմբին` 17.3 %-ը պատկանում է 45-54 տարիքային խմբին`,  14.7%-ը`  55-ից բարձր տարիքային խմբին :

Դիտարկելով գործազուրկների կրթական ցենզը, արձանագրվել է, որ բարձրագույն կրթություն ունեցողները կազմել են գործազուրկների ընդհանուր թվի 14.%-ը`միջին մասնագիտական կրթություն ունեցողները`9.9%, նախնական մասնագիտական կրթություն ունեցողները 6.2.%-ը` իսկ մնացած մասը կամ 69.9%-ը կազմել են  միջնակարգ ,հիմնական և հատուկ ընդհանուր կրթություն ունեցողները:

Գործազուրկների մեջ 2.1 %-ը կազմում են մանկավարժները, նախորդ տարվա 2.9 %-ի փոխարեն, 1.9 %-ը ` բուժքույրերը `3.8 %-ի փոխարեն,  1.9 %-ը կազմում են տնտեսագետները  և հաշվապահները  (հիմնականում միջին մասնագիտական կրթությամբ) նախորդ տարվա 6.8%-ի փոխարեն, 5.2 %-վաճառողներ,  նախորդ տարվա 11.1 %-ի փոխարեն,   4.9 %-ը` մասնագիտություն չունեցող անձինք,  նախորդ տարվա 4.8 %-ի փոխարեն: Գործազուրկների մեջ չնչին տոկոս են կազմում հետևյալ մասնագիտություններ ունեցող անձիք`  փականագործ, էլեկտրիկ:

Մեկ տարուց ավելի գործազուրկի կարգավիճակ ունեցող անձանց թվաքանակը կազմում է 55.5%,:

     Երկու հաշմանդամներ  օգտվում են աշխատաշուկայում անմրցունակ խմբերի աշխատավարձի փոխհատուցման ծրագրից :

      Գործազրկության մակարդակը հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ 3.1% է,2013թ. նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է մեկ տոկոսային կետով:

  2015Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ  1-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

 Աշխատանքի և զբաղվածության գործակալության տվյալների համաձայնան աշխատանք փնտրող անձանց թվաքանակը հանրապետությունում կազմում է 1218 մարդ, որոնցից 1137-ը կանայք են: Գործազուրկների թվաքանակը կազմում է աշխատանք փնտրողների 97.8 %-ը կամ 1191 մարդ: Շարունակում է բարձր մնալ գործազուրկ  կանանց թիվը, որը կազմում է գործազուրկների թվի 94.3%-ը կամ 1124 մարդ: Երիտասարդների թվաքանակը կազմում է գործազուրկների թվի 29.5%-ը կամ 351 մարդ: Գործազուրկների թվաքանակում առաջին անգամ աշխատանք փնտրողների թիվը կազմում է 22.1%,որից երիտասարդները կազմում են 112մարդ 9.4%-ը :

Դիտարկելով գործազուրկների կրթական ցենզը, արձանագրվել է, որ բարձրագույն կրթություն ունեցողները կազմել են գործազուրկների ընդհանուր թվի 15.8.%-ը`միջին մասնագիտական կրթություն ունեցողները`13.4%, նախնական մասնագիտական կրթություն ունեցողները 5.6.%-ը` իսկ մնացած մասը կամ 65.2%-ը կազմել են  միջնակարգ, հիմնական և հատուկ ընդհանուր կրթություն ունեցողները:

Մասնագիտական կրթություն  ունեցողների մեջ մեծ թիվ են կազմում մանկավարժները /տարբեր/, բուժքույրերը, ֆինանսիստները, տնտեսագետները, իրավագետները և այլ մասնագիտություն ունեցողները:     

Գործազուրկների տարիքային ցենզը դիտարկվող ժամանակահատվածում հետևյալն է գործազուրկների թվի 8.9 %-ը պատկանում է 16-24 տարիքային խմբին`  20.6%-ը` 25-29 տարիքային խմբին` 18.5 %-ը պատկանում է 30-34 տարիքային խմբին`, 22.3 %-ը` 35-44 տարիքային խմբին` 15.8 %-ը պատկանում է 45-54 տարիքային խմբին`,  14.0%-ը`  55-ից բարձր տարիքային խմբին :

 Գործազուրկների թվաքանակում աշխատաշուկայում  անմրցունակ անձանց թվաքանակը կազմում է 1025 անձ,կամ 86.1%-ը :

 Տարեսկզբից աշխատանքի է տեղավորվել 91 մարդ, որից 78-ը` կանայք: Աշխատանքի տեղավորվածների 83.3%-ը կանայք են:

  Գործազուրկների թվի մեջ մեծ է քաղաքային բնակչության տեսակարար կշիռը` շուրջ 85.9%:

Մեկ տարուց ավելի գործազուրկի կարգավիճակ ունեցող անձանց թվաքանակը կազմում է 86.0%,:

     2015թ.հունվար – սեպտեմբեր ամիսներին  գործակալությունը համագործակցել է 526 գործատուների հետ: Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում գործակալություն է ներկայացվել 19 թափուր աշխատատեղ:

                       2015թ. հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ իրականացվել են հետևալ ծրագրերը:

   1.<<Գործազուրկների և աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող աշխատանք փնտրող անձանց մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում>> ծրագրից օգտվել են 17 գործազուրկ:

 2. շխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին աշխատավարձի մասնակի և հաշմանդամություն ունեցող անձին ուղեկցողի համար աշխատավարձի փոխհատուցման տրամադրում>> ծրագրով 2 գործազուրկ շարունակել է աշխատել նախորդ տարվանից, իսկ  մեկ գործազուրկ տարեսկզբից:

 3. <<Ձեռք բերած մասնագիտությամբ մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար գործազուրկներին աջակցության տրամադրում>> ծրագրից օգտվել են 7 երիտասարդ գործազուրկ:Արդյունքում  մեկ գործազուրկ տեղավորվել է  աշխատանքի: